KVKK

İçeriğe git
KVKK Çalışan Aydınlatma Metni
 
 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
 
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
 
OTOKAM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, Türkiye  Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
www.otokam.com.tr internet sayfamız üzerinden;
 
Ana sayfamızda bulunan insan kaynakları  sekmesi ile Genel İş Başvurusu ve Staj Başvurularınız için aldığımız kişisel verileriniz tarafımızca toplanmış olacak ve KVKK’da belirtilen;
 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 
• Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,
 
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
 
muhafaza edilmesi , ilkelerine uygun olarak işlenecektir.
 
OTOKAM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizi;
 
İnsan kaynakları politikamızı ve iş süreçlerimizi yürütme,
 
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri
 
doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 
Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine
 
Getirme amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen;
 
• İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 
• Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına
 
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 
• OTOKAM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla OTOKAM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 
• Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması, dâhilinde işliyoruz.
 
Kişisel verileriniz;
 
Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile sair gerçek veya tüzel kişilere,
 
OTOKAM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışındaki  grup şirketlerimize ve iştiraklerimize,
 
Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer
 
üçüncü kişilere,
 
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi
 
sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya
 
kuruluşlarına,
 
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,
 
tarafımızca aktarılabilecektir.
 
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
 
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
 
kullanılmadığını öğrenme,
 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
 
isteme,
 
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
 
veya yok edilmesini isteme,
 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
 
bildirilmesini isteme,
 
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
 
zararın giderilmesini talep etme,
 
haklarına sahipsiniz.
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi;
 
İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya
 
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize
 
bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik
 
posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar
 
aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
 
sonuçlandırılacaktır.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi
 
Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de
 
belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır
 
ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa
 
için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının
 
maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız
 
hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.
 
Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup
 
başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla OTOKAM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. olarak sizden bazı
 
doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir.
 
KVKK Başvuru Formu
 
OTOKAM OTOMOTİV DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 
BAŞVURU FORMU
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
 
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 
·         Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 
·         Noter vasıtasıyla,
 
·         Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 
·         Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak kvkkapplication@otokam.com.tr  e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.


1 2 3
Başvuru Yöntemi
Başvurunun   Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde   Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]İkitelli OSB. Dolapdere San.Sit. 1.Ada No: 30 Başakşehir - İST.Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
WUHLERMANN
İçeriğe dön